RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 40. Można się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 8553816 lub adres email: poradnia-zyrardow@wp.pl
 2. Można skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod 22 3500140 bądź adresem e-mail: joanna.tusinska@inbase.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją celów diagnostycznych, dydaktycznych, terapeutycznych, orzecznictwa wynikających z nałożonych obowiązków prawnych na administratora danych oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 5. Dane osobowe mogą zostac udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67)>
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe realizacja zadań wynikających z nałożonych obowiązków na Administratora danych.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.