Deklaracja dostepności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ogólny raport analizy strony www_poradniazyrardow_pl_report

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Renata Ozon, dostepnosc@poradniazyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 855 38 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Przed wejściem do budynku oznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znakami poziomymi i pionowymi.
  2. W centralnej części budynku umieszczone są schody wejściowe natomiast po prawej stronie znajduje się pochylnia wraz z poręczami do bezpiecznego przemieszczania się do drzwi wejściowych.
  3. Przekraczając drzwi wejściowe po prawej stronie znajduje się okno informacji / recepcja w którym uzyskamy wszelkie informację jak postępować w dalszych krokach
  4. Poruszanie się po budynku z psem asystującym jest możliwe na parterze.
  5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego uzyskamy w oknie informacji / recepcji po wejściu do budynku po prawej stronie.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych