Poradnia

Poradnia jest placówką oświatową, która świadczy usługi dla dzieci i młodzieży ze szkół oraz przedszkoli mających siedzibę na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań. Dzieci i młodzież zgłaszane są do poradni wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

Oferta
 • Terapia logopedyczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby prowadzące: Beata Borowiec – Janczak, Julita Jóźwiak – Szymaniak, Zuzanna Piekarska – Wiśniewska i Renata Ozon)
 • Terapia pedagogiczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby prowadzące: Artur Stopel, Ewa Gręda, Bożenna Lewandowska, Anna Rutkowska, Monika Tyburska, Sylwia Malinowska)
 • Terapia psychologiczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby prowadzące: Agnieszka Jarośkiewicz, Anna Kuchciak, Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska, Danuta Osuchowska – Jaroszyńska, Anna Winiarek)
 • Grupowe zajęcia wspierające rozwój emocjonalny dzieci 5-6 letnich
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Agnieszka Jarośkiewicz i Danuta Osuchowska – Jaroszyńska)
 • Warsztaty dla Gimnazjalistów „Być sobą”
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Agnieszka Łęczycka -Niewiadomska)
 • Poradnictwo zawodowe
  • Porady indywidualne w Poradni
  • Warsztaty dla uczniów z III klas Gimnazjum
  • Testy APIS – Z dla uczniów z II klas Liceum Ogólnokształcącego
 • Badania Przesiewowe Wzroku, Słuchu i Mowy Platformą Zmysłów
 • Logopedyczne Badania Przesiewowe w grupach 4, 5 i 6 latków
Dla rodziców
 1. Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie Poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
  • rozwoju i zaburzeń mowy
 2. Warsztaty dla rodziców, pogadanki, prelekcje
 3. Pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych
Dla pedagogów i nauczycieli
 1. Konsultacje na terenie Poradni
 2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
 3. Spotkania szkoleniowe
 4. Konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni
 5. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem
 6. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Udział w spotkaniach na terenie szkół w celu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych z udziałem rodziców, psychologa, pedagoga, wychowawcy i dyrektora
 7. Mediacje
 8. Koordynacja z ramienia IMiD programów z zakresu profilaktyki antytytoniowej.