Poradnia

Poradnia jest placówką oświatową, która świadczy usługi dla dzieci i młodzieży ze szkół oraz przedszkoli mających siedzibę na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań. Dzieci i młodzież zgłaszane są do poradni wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Oferta
 • Terapia logopedyczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby diagnozujące dziecko w poradni).
 • Terapia pedagogiczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby diagnozujące dziecko w poradni).
 • Terapia psychologiczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby diagnozujące dziecko w poradni).
 • Poradnictwo zawodowe
  • Porady indywidualne w Poradni
  • Testy APIS – Z dla uczniów z II klas Liceum Ogólnokształcącego
 • Badania Przesiewowe Wzroku, Słuchu i Mowy Platformą Zmysłów
 • Logopedyczne Badania Przesiewowe w grupach  5 i 6 latków
 • Trening Umiejętności Społecznych (Informacji udziela i kwalifikuje na zajęcia Aleksandra Piątkowska, po wcześniejszej rekomendacji psychologa badającego dziecko w poradni).
 • Zajęcia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym ( Informacji udziela i kwalifikuje na zajęcia Ewa Gręda).
 • Program Profilaktyczny UNPLUGGED (Informacji udziela i kwalifikuje na zajęcia Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska)
 
Dla rodziców
 1. Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie Poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
  • rozwoju i zaburzeń mowy
 2. Warsztaty dla rodziców, pogadanki, prelekcje
 3. Pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych
 4. Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze ,, Szkoła dla rodziców i wychowawców” (Informacji udziela psycholog Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska i sekretariat)
Dla pedagogów i nauczycieli
 1. Konsultacje na terenie Poradni
 2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
 3. Spotkania szkoleniowe
 4. Konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni
 5. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem
 6. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Udział w spotkaniach na terenie szkół w celu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych z udziałem rodziców, psychologa, pedagoga, wychowawcy i dyrektora
 7. Mediacje
 8. Koordynacja z ramienia IMiD programów z zakresu profilaktyki antytytoniowej.