Druki do pobrania

wniosek do zespołu orzekającego

zaświadczenie lekarskie Autyzm, Zespół Aspergera

zaświadczenie lekarskie dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących

zaświadczenie lekarskie dla dzieci słabowidzących, niewidomych

zaświadczenie lekarskie dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, afazją

zaświadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego

zaświadczenie lekarskie zagrożenie niedostosowaniem społecznym

zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

zaświadczenie WWR

wniosek dyrektora szkoły w sprawie opinii o dysleksji

wniosek o Indywidualny program

opinia szkolna o uczniu do celów ZO PPP Żyrardow