Orzecznictwo

Zespoły Orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie wydają orzeczenia o potrzebie:

 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim
 • zespół wydaje również opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla małych dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność

Poradnia wydaje orzeczenia dla dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i szkół z terenu powiatu żyrardowskiego.

Wniosek o kształcenie specjalne/ nauczanie indywidualne/ zajęcia rewalidacyjne/ wczesne wspomaganie rozwoju składa w sekretariacie poradni rodzic/prawny opiekun dziecka (gotowy druk wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni lub tutaj).

Opiekunowie prawni dołączają do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Kształceniem specjalnym mogą być objęte dzieci i młodzież, u których stwierdzono zaburzenia i/lub odchylenia rozwojowe, wymagające stosowania specjalnych metod, form pracy i organizacji nauki, a w tym:

 1. Dla uczniów niepełnosprawnych:
  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niewidomych i słabowidzących
  • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • z autyzmem (w tym z Zespołem Aspergera)
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 2. Dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskodawca dołącza:

 1. Aktualne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (jeśli rodzic/prawny opiekun nie posiada całości lub części powyższych diagnoz przed złożeniem wniosku należy zapisać dziecko na brakujące badania w naszej poradni)
 2. Opinię od nauczyciela/wychowawcy oraz kserokopię ostatniego świadectwa
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
 4. Dodatkową dokumentację uzasadniającą konieczność wydania odpowiedniego orzeczenia, a w szczególności wydane przez specjalistów: opinie, diagnozy, zaświadczenia, karty informacyjne, wyniki badań

Wszystkie kserokopie zaświadczeń, wyników badań, opinii, świadectw powinny być poświadczone przez wnioskodawcę „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzone czytelnym podpisem i datą.

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO LUB NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Prosimy o przeczytanie w pierwszej kolejności Informacji ogólnych.

Nauczaniem indywidualnym mogą być objęte dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wnioskodawca dołącza:

 1. Aktualne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych (jeśli rodzic/prawny opiekun nie posiada całości lub części powyższych diagnoz przed złożeniem wniosku należy zapisać dziecko na brakujące badania w naszej poradni)
 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie (od specjalisty prowadzącego dziecko) zawierające
  • Informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, rokowania co do przebiegu dalszego leczenia)
  • Uzasadnienie, czyli wskazanie faktów i przyczyn, z powodu których uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania i nie może lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/szkoły
  • Stwierdzenie czy stan zdrowia uniemożliwia czy znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola.
   W przypadku, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły określenie:
  • zakresu, w jakim uczeń może brać udział w zajęciach z prowadzonych grupą rówieśniczą w której realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu
  • zakresu, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych z grupą rówieśniczą/oddziałem lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole
  • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (konkretny okres nie krótszy jednak niż 31 dni)
  • dodatkowo w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie informacja o możliwości dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy

Druk zaświadczenia lekarskiego dostępny jest na w sekretariacie poradni.

Opinię od nauczyciela/wychowawcy oraz kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego

Wszystkie kserokopie zaświadczeń, wyników badań, opinii, świadectw powinny być poświadczone przez wnioskodawcę „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzone czytelnym podpisem i datą.

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Prosimy o przeczytanie w pierwszej kolejności Informacji ogólnych.

Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objęte są dzieci, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

Do wniosku o wydanie orzeczenia w sprawie zajęć rewalidacyjnych wnioskodawca dołącza:

 1. Aktualne wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (jeśli rodzic/prawny opiekun nie posiada całości lub części powyższych diagnoz przed złożeniem wniosku należy zapisać dziecko na brakujące badania w naszej poradni)
 2. Opinię od nauczyciela/wychowawcy oraz kserokopię ostatniego świadectwa
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (druk zaświadczenia należy pobrać z sekretariatu)
 4. Dodatkową dokumentację uzasadniającą konieczność wydania odpowiedniego orzeczenia, a w szczególności wydane przez specjalistów: opinie, diagnozy, zaświadczenia, karty informacyjne, wyniki badań

Wszystkie kserokopie zaświadczeń, wyników badań, opinii, świadectw powinny być poświadczone przez wnioskodawcę „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzone czytelnym podpisem i datą.

OPINIA W SPRAWIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Prosimy o przeczytanie w pierwszej kolejności Informacji ogólnych.

Zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia tejże niepełnosprawności aż do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Do wniosku w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wnioskodawca dołącza

 1. Wyniki wcześniejszych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (jeśli rodzic/prawny opiekun nie posiada całości lub części powyższych diagnoz przed złożeniem wniosku należy zapisać dziecko na brakujące badania w naszej poradni)
 2. Opinię od nauczyciela/wychowawcy (jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub punktu przedszkolnego)
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (druk można pobrać w sekretariacie)
 4. Dodatkową dokumentację uzasadniającą konieczność wydania decyzji w sprawie przyznania zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności wydane przez specjalistów: opinie, diagnozy, zaświadczenia, karty informacyjne, wyniki badań

Wszystkie kserokopie zaświadczeń, wyników badań, opinii, świadectw powinny być poświadczone przez wnioskodawcę „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzone czytelnym podpisem i datą.