Program profilaktyczny „UNPLUGGED”

PROGRAM UNPLUGGED

Program Unplugged jest programem profilaktyki uniwersalnej,  opartym na strategii wszechstronnego wpływu społecznego. Celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku 12-14 lat.

Program Unplugged, opracowany w ramach projektu EU-Drug Abuse Prevention,  koordynowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, spełnia standardy jakości poziomu II –  Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami  oceny  przyjętymi w ramach  Systemu rekomendacji programów  profilaktycznych  i  promocji zdrowia psychicznego.

Informacje na temat programu są zamieszczone na stronie:www.programyrekomendowane.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie realizuję program dla uczniów klasy VIII

Zajęcia odbywają się w grupie 10-12 osobowej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Cele programu:

Zmniejszenie ryzyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń) przez młodzież w wieku 12-14 lat.

 

Realizacja programu:

  • Program składa się z 12 spotkań (45 minut), które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych
  • Realizuje specjalista PPP, który uczestniczył w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami.
  • W programie przewidziane są 3 spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów biorących udział w zajęciach (2-3 godziny).

Tematyka zajęć dla młodzieży:

  • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
  • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
  • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
  • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
  • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
  • wiedza o narkotykach.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży

prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Czas i miejsce:

Poniedziałek w roku szkolnym 2021/2022 o godzinie 16:00 (12 spotkań, 45 minut)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Żyrardowie, ul. Moniuszki 40