Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa

Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa dotyczące zasad bezpośredniej pracy z klientem na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żyrardowie w czasie epidemii
 1. Na terenie Poradni jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. Na terenie Poradni mogą przebywać tylko osoby zdrowe.(dotyczy pracowników, dzieci i rodziców/opiekunów)
 3. Przy wejściu do Poradni umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, każdy wchodzący na teren Poradni jest zobowiązany do odkażenia rąk (dotyczy to również osób, które mają rękawiczki).
 4. W Poradni należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m
 5. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych w Poradni dziecko może mieć zmierzoną temperaturę. Jeżeli jest ona powyżej 38 stopni dziecko wraz z rodzicem nie może przebywać na terenie Poradni.
 6. W Poradni Rodzic wypełnia oświadczenie, deklarując, że on i jego dziecko jest zdrowy – nie ma objawów przeziębienia (katar, kaszel), koronawirusa, nie mieli styczności z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie, nie ma podwyższonej temperatury.
 7. W trakcie badań pracownicy zobowiązani są do zakładania rękawiczek, maseczek ochronnych (lub przyłbic).
 8. Przed badaniem dziecko jest zobowiązane do umycia rąk zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 9. Jeżeli pracownik Poradni zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, przerywa czynności diagnostyczne i niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o konieczności opuszczenia terenu Poradni.
 10. Po badaniu pracownicy dezynfekują biurko, krzesło oraz inne przedmioty używane                w trakcie pracy z dzieckiem. Pracownicy wietrzą gabinety przed i po badaniu, minimum raz na godzinę.
 11. Podczas diagnozy preferowane są narzędzia, które łatwo zdezynfekować.
 12. W gabinetach diagnostycznych używane są krzesła wykonane z materiału umożliwiającego przeprowadzenie dezynfekcji (tzn. bez tapicerki). Usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować.
 13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszona jest instrukcja z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcja dezynfekcji rąk.
 14. W razie potrzeby osoba badająca wyjaśnia dziecku dlaczego zostały w Poradni wprowadzone zasady bezpieczeństwa, np. obowiązek mycia rąk.
 15. Na terenie Poradni klienci korzystają tylko z wyznaczonej toalety. Po skorzystaniu           z toalety klient jest zobowiązany do umycia rąk zgodnie z wiszącą przy umywalce instrukcją.
 16.  Na terenie poradni może przebywać tylko jeden opiekun z dzieckiem. Po wejściu do Poradni rodzic zajmuje wyznaczone miejsce i nie przemieszcza się. Również podczas oczekiwania na dziecko rodzic pozostaje w jednym miejscu.
 17. Bezpośrednio po badaniu i dokonaniu wszelkich formalności rodzic wraz z dzieckiem opuszcza placówkę.
 18. W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem, pozostali oczekują na zewnątrz za zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m.
 19. W Poradni utrzymuje się czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są  powierzchnie dotykowe: klamki, klucze, włączniki światła, uchwyty, kanapy, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym blaty, pomoce dydaktyczne.
 20. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej.
 21. W Poradni obowiązuje zachowanie dystansu między pracownikami w przestrzeniach wspólnych Poradni, stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój socjalny, korytarz, sekretariat).
 22.  Możliwa jest kontynuacja terapii z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
 23. W Poradni wyznaczony jest oddzielny oznaczony kosz z przykrywą na zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki).

Szanowny Rodzicu:

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust na terenie Poradni.
 • Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Również osoba przychodząca z dzieckiem na badanie powinna być całkowicie zdrowa.
 • Nie przychodź z dzieckiem do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Numery telefonów:

046-855-37-17 Powiat Żyrardowski

022-551-24-00 Kuratorium Oświaty w Warszawie

046-855-32-42 SANEPID Żyrardów

046-855-20-11 Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego- Szpital w Żyrardowie

800190590 Infolinia NFZ

112, 999 numery alarmowe